Τάνυση αναρτήρων ταλάντευσης

Τάνυση αναρτήρων ταλάντευσης

Υπολογισμός της απαιτούμενης απόστασης μεταξύ των σημείων αιώρησης x με δεδομένη τάνυση ΔL ή υπολογισμός της αποδεκτής τάνυσης ΔL με δεδομένη απόσταση μεταξύ των σημείων αιώρησης x

Γωνία
Εισάγετε την τάνυση ΔL ή την απόσταση μεταξύ των σημείων αιώρησης x
Αποδεκτή τάνυση ΔL [mm]
Απόσταση μεταξύ των σημείων αιώρησης x [mm]
Μετάθεση καθ' ύψος h [mm]