Φορτίο κιτ PHONOLYT®

Φορτίο κιτ PHONOLYT®

Υπολογισμός της επιτρεπόμενης αξονικής δύναμης Faxial με δεδομένο μήκος πείρου σπειρώματος Lf ή υπολογισμός του επιτρεπόμενου μήκους πείρου σπειρώματος Lf με δεδομένη αξονική δύναμη Faxial

Τύπος κατασκευής PHONOLYT®
Τύπος σπειρώματος
Μήκος πείρου σπειρώματος L [mm]
Εισάγετε το ελεύθερο μήκος πείρου σπειρώματος Lf ή την αξονική δύναμη Faxial
Ελεύθερο μήκος πείρου σπειρώματος Lf [mm]
Αξονική δύναμη Faxial [N]