Μονώσεις

Μονώσεις

Ιδανική μόνωση για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση

Κατά τα τελευταία χρόνια, η αυξημένη ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα και η αίσθηση ευθύνης σχετικά με τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων οδήγησαν στην αλλαγή του κτιριακού σχεδιασμού και εξοπλισμού. Στον τομέα των κτιριακών εγκαταστάσεων, η μόνωση των δικτύων σωληνώσεων θέρμανσης και ψύξης αναδείχθηκε σε κεντρικό ζήτημα, καθώς η βέλτιστη μόνωση οδηγεί σε αισθητή αύξηση της απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού.

Στον τομέα της επαγγελματικής μόνωσης σωληνώσεων θέρμανσης και ψύξης, η MÜPRO προσφέρει ένα εκτενές πρόγραμμα προϊόντων για τους τομείς της υγιεινής, της θέρμανσης και του κλιματισμού, π.χ. μονωμένα στηρίγματα σωλήνων και μονωμένα εξαρτήματα στήριξης για ψυκτικούς σωλήνες.